Tarieven

 

Het maximum tarief voor behandeling is wettelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) en is ingedeeld naar aantal minuten van de volledige behandeling (zie tabellen onderaan deze pagina). Deze tarieven worden bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd.

Aan het einde van de behandeling ontvangt u een overzicht van de aan u in rekening gebrachte kosten en het aantal behandelminuten. Dit overzicht kunt u vervolgens indienen bij uw zorgverzekeraar voor restitutie van (een gedeelte van) de kosten. Zie voor uitgebreide gegevens Vergoedingen. Bij psychotherapeutische en psychologische behandelingen wordt het eigen risico in rekening gebracht door uw zorgverzekeraar, zowel bij gecontracteerde als niet- gecontracteerde zorg. Samen met u wordt er in de intakefase besproken wat de (verwachte) kosten zijn van behandeling, hoe deze gefactureerd worden en wat de betalingsvoorwaarden zijn. Pas na overeenstemming zal de behandeling worden opgestart. 

Voor de volledigheid en ter vergelijking vindt u hieronder informatie over de generalistische en specialistische GGZ en over de hierbij wettelijke vastgestelde maximum tarieven.

 

De ernst van uw klachten bepaalt in welke behandelcategorie u valt en welke tarieven er gelden.

  • Lichte klachten; we spreken van lichte klachten wanneer u nog goed kunt functioneren op privé, werk en sociaal gebied. Er is sprake van een klacht maar deze beperkt uw dagelijks functioneren (nog) niet. Het is belangrijk om dan toch in therapie te gaan om zo erger te voorkomen. Dit noemen we preventieve therapie.

  • Matige klachten; matige klachten geven een hoge lijdensdruk. U kunt wel nog functioneren in het dagelijks leven, maar er bestaat een risico op uitval of ziekte. Dit vraagt om directe behandeling.

  • Ernstige klachten; bij ernstige klachten kunt u amper nog functioneren. Er kan sprake zijn van (langdurige) ziekte, uitval, ernstige angst- en depressieve klachten, of langdurige moeheid die niet overgaat. Behandeling is dan noodzakelijk.

 

De Generalistische Basis GGZ (BGGZ) is psychologische hulp voor mensen met lichte tot matige psychische problemen. De duur van de behandeling is kort tot middellang. De hulp bestaat meestal uit een klachtgerichte behandeling.

De Gespecialiseerde GGZ (SGGZ) biedt hulp bij ernstige, ingewikkelde of vaker terugkerende psychische aandoeningen. Soms is deze vorm van hulp kortdurend, maar vaak gaat het om langdurende psychotherapeutische hulp.

 

BGGZ

Binnen de BGGZ wordt onderscheid gemaakt in vier categorieën ingedeeld in ernst van de klachten;

  1. BGGZ kort (BK); er is sprake van een DSM stoornis, lichte ernst, laag risico op suicide, enkelvoudig beeld/ laag complex en aanhoudende of persisterende klachten.        

  2. BGGZ middel (BM); er is sprake van een DSM stoornis, matige ernst, laag tot matig risico, enkelvoudig beeld/ laag complex, waarbij de duur van de klachten voldoet aan een DSM stoornis.

  3. BGGZ intensief (BI); er is sprake van een DSM stoornis, ernstig, laag tot matig risico, enkelvoudig beeld/ laag complex, waarbij de duur van de klachten voldoet aan een DSM stoornis.

  4. BBGZ chronisch (BC); er is sprake van instabiele of stabiele chronische problematiek met een laag tot matig risico. Vaak hebben cliënten een traject binnen de SGGZ achter de rug en is er veelal sprake van onderliggende persoonlijkheidsproblematiek. Cliënten hebben bijvoorbeeld behoefte aan onderhoudsbehandelingen, zorg gerelateerde preventie en zorgcoördinatie. Behandeling wordt ingezet met als doel om de cliënt te stabiliseren of stabiel te laten blijven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SGGZ

​Wanneer uw klachten ernstig en/of complex zijn, is behandeling vanuit de SGGZ aangewezen. Gespecialiseerde GGZ wordt in principe onbeperkt vergoed vanuit de basisverzekering en gedeclareerd in een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). Met betrekking tot de kosten geldt dat u niet per sessie betaalt. Een DBC wordt geopend voor de periode van maximaal 1 jaar. De DBC-kostprijs verhoudt zich tot het aantal minuten dat is besteed aan de behandeling. De DBC factuur wordt pas na afsluiting van de gehele behandeling aan uzelf gestuurd.
In de DBC worden alle in het kader van de behandeling uit te voeren activiteiten opgenomen, dus ook bijvoorbeeld onderzoeken, overleg met verwijzers of betrokken behandelaren en administratieve taken. Alle gegevens van de DBC worden volledig geanonimiseerd naar het DBC informatie systeem (DIS) gestuurd voor beleidsdoeleinden. Het anonimiseren geldt niet voor de DBC rekening die u krijgt en die u kan indienen bij uw zorgverzekeraar, maar hetgeen behandeld is wordt ruim omschreven zoals bijvoorbeeld ‘angststoornis’ of ‘persoonlijkheidsstoornis’.

De tarieven zijn vermeld in onderstaande tabel en ingedeeld in het aantal bestede minuten.

Kijk voor uitgebreide informatie op de site van de NZa https://www.nza.nl/regelgeving/tarieven/

 Het tarief voor overige zorgproductproducten  bedraagt   €110,27 per consult

Mocht u geen declaratie willen indienen bij de zorgverzekeraar hanteren wij een vast uurtarief. Hieronder vindt u de tarieven, waarin zowel de directe (face-to-face) als de indirecte contacten (rapportage, testafname, uitwerken testen etc.) worden meegerekend in het aantal bestede minuten

Diagnostiek en/of behandeling;       €110 per uur

Second opinion;                                 €110 per uur

Supervisie;                                         €110 per 45 minuten

 

 

.