top of page
20200210_134342 (002).jpg

Regelgeving
 
Psychotherapiepraktijk Hazenkamp heeft goedgekeurde kwaliteitsstatuten ( zie bijgevoegd PDF) . Hierin staat aangegeven hoe de zorg is georganiseerd en hoe de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg zijn gewaarborgd. 
Ook vindt u hier onze privacyverklaring (zie PDF) waarin uitgelegd wordt wij met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaan, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).
​                                                        kwaliteitsstatuten             privacyverklaring

De wet BIG: Beroepen Individuele Gezondheidszorg.
D
e beroepen van klinisch psycholoog en psychotherapeut zijn sinds april 1998 wettelijk geregeld en beschermd in de Wet BIG. Deze wet heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. Daarnaast garandeert het (potentiële) cliënten van de Gezondheidszorg kwaliteit en deskundigheid en beschermt het hen tegen onkundig en onzorgvuldig handelen.
De Wet BIG bevat een aantal voorwaarden met betrekking tot titelbescherming, registratie en tuchtrecht. Zie www.bigregister.nl. Om te kunnen worden ingeschreven in het BIG overheidsregister van klinisch psychologen en psychotherapeuten moet met goed gevolg zowel de juiste academische vooropleiding zijn afgerond als een postdoctorale opleiding tot klinisch psycholoog en psychotherapeut aan een van overheidswege erkend opleidingsinstituut zijn voltooid.


WGBO
De WGBO: Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst
Deze wet regelt de relatie tussen cliënten en hulpverleners. In de WGBO zijn de rechten en plichten van hulpverleners en cliënten vastgelegd. Deze wet regelt o.a.:

Behandelrelatie
U wordt zorgvuldig en met respect behandeld, zoals omschreven in de Beroepscode voor Psychologen en Psychotherapeuten. De algemeen aanvaarde patiëntenrechten worden in relatie tot u in acht genomen. De klinisch psycholoog en psychotherapeut mogen geen misbruik maken van hun positie. Er is sprake van een strikt professioneel contact. Een seksueel of erotisch contact tussen klinisch psycholoog en psychotherapeut en cliënt is niet toegestaan. De klinisch psycholoog en psychotherapeut mag ook geen geschenken aannemen die een klein bedrag te boven gaan.

Geheimhouding van uw gegevens
Als klinisch psychologen en psychotherapeuten hebben wij een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Alleen met uw schriftelijke toestemming mag de klinisch psycholoog en psychotherapeut gegevens over u verstrekken aan bijvoorbeeld uw huisarts, een bedrijfsarts, een ARBO-dienst, of een verzekeringsmaatschappij. Uw verwijzende (huis)arts wordt in principe – met uw schriftelijke toestemming – geïnformeerd over aanvang, verloop, resultaat en beëindiging van uw behandeling. Als vrijgevestigd klinisch psycholoog en psychotherapeut zijn wij vanuit de Zorgverzekeringswet verplicht, gegevens te registreren die tot u persoonlijk herleidbaar zijn. Als u die registratie niet wenselijk vindt, is het verstandig, eerst met uw behandelaar te overleggen. Voor het overige mogen wij onze geheimhoudingsplicht alleen in noodsituaties doorbreken, bijv. als mensen in gevaar zouden komen. Uw behandelaar heeft geen toestemming van u nodig om over uw behandeling te overleggen met collega’s, bijv. in een intervisieverband, die overigens ook een geheimhoudingsplicht hebben.

Het recht van de cliënt op informatie en inzage in het dossier/bewaartermijn van het dossier
Uw gegevens worden bewaard in een dossier. Dat zijn uw persoonlijke gegevens, verwijzing van uw huisarts, de intakegegevens, behandelplan, (tussentijdse) evaluatie, eventuele bijstellingen, alsook aantekeningen over de voortgang van uw behandeling. Het dossier en gegevensbestand worden zodanig bewaard, dat geheimhouding van de inhoud en bescherming van de persoonlijke levenssfeer verzekerd zijn. Bij het cliëntendossier wordt gebruik gemaakt van de "Kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde psychotherapiepraktijk van de NVVP". U heeft inzagerecht in het dossier. U mag wel iets toevoegen aan uw dossier, maar er niets uithalen. De algemene bewaartermijn van uw dossier is 15 jaar. Na afloop van de bewaartermijn wordt het dossier vernietigd. U kunt ook – schriftelijk – een verzoek indienen om de gegevens eerder te laten vernietigen of langer dan 15 jaar te bewaren.

Het recht, een eigen behandelaar te kiezen.

Het recht een klacht in te dienen.
Als u een probleem hebt met uw psychotherapeut of over uw behandeling, kunt u dit het beste met uw psychotherapeut zelf bespreken en in een gesprek tot een oplossing proberen te komen. Komt u hier niet uit, dan kunt u contact opnemen met de klachtencommissie van de LVVP.


LVVP-klachtenregeling in het kader van de Wkkgz 
 


 
WBP: Wet bescherming Persoonsgegevens
Deze wet regelt de bescherming van persoonsgegevens.

Plichten van cliënten:
Cliënten worden geacht hun zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte te stellen van hun problematiek. Met juiste en volledige informatie kan de zorgverlener sneller en beter een diagnose stellen en betere zorg verlenen. Hoewel dit logisch klinkt, worden vaak uit schaamte, of in de overtuiging dat het onbelangrijk is, zaken niet verteld of anders voorgesteld. Verder wordt van u verwacht dat u zoveel mogelijk met de zorgverlener meewerkt. Een andere belangrijke plicht van cliënten is de zorgverlener te betalen.

 
Naast de hierboven genoemde wetten zijn 2 uitgaven van belang waarin regels worden geformuleerd voor de beroepsuitoefening van respectievelijk Psychotherapeuten, Klinisch Psychologen en GZ-Psychologen.
 
Beroepscodes
De Beroepscode voor Psychologen (NIP herziene uitgave 2007).
De Beroepscode voor Psychotherapeuten (NVP, herzien uitgave 2007).

De belangrijkste functies van de beroepscodes zijn:
•    het bieden van een leidraad voor het beroepsmatig handelen
•    het bevorderen van beroepsethische reflectie
•    het dienen als informatiebron voor cliënten en professionals over de gedragsregels die gelden voor                    Psychotherapeuten en Klinisch- en GZ-Psychologen.

 

bottom of page